ارتباط با رئیس مرکز


دکتر فرزاد قاسم زاده

رئیس مرکز بین الملل گرجستان

ایران :           9122040617 98+

گرجستان :    597140300 995+

آذربایجان :     515772760 994+

Dr. Farzad Ghasemzadeh

The Head of Georgia International Center 

Georgia:      
+995 597 140 300
Azerbaijan: 
+994 515 772 760
I.R.of.Iran:
+98 912 204 0617
Email: Ghasemzadehinfo@gmail.com

فايلها
Ghasemzadeh_CV_Englisg_1.pdf 426.988 KB

بيشتر