تماس با ما


Contact us

دانشگاه پیام نور

مرکز بین الملل گرجستان 

رئیس مرکز: دکتر فرزاد قاسم زاده

 

دفتر گرجستان – تفلیس

خیایان اوگنی میکلادزه ، شماره 1 a

تلفن تماس گرجستان1: 300 140 597 995+

تلفن تماس گرجستان2: 191 469 555 995+

 

دفتر ایران – تهران

میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین شمالی، پلاک 441 طبقه دوم، واحد 9
کد پستی : 1415833134

تلفن1: 70 62 94 88 21 98+
تلفن2: 71 62 94 88 21 98+

همراه1 : 617 2040 912 98+
همراه2 : 61 77 110 937 98+

 

PAYAME NOOR UNIVERSITY

Georgia International Center

Head of Center: Dr. Farzad GhasemzadehGeorgia Head Office

Address: 1a Evgeni Mikeladze St,0159, Tbilisi-Georgia

Tel1: +995 555 469 191

Tel2: +995 597 140 300


Iran Head Office

Address: Unit 9, Floor 2,No 441(Erfan Building),North Palestine st, Tehran-Iran

Tel1: +98 21 88 94 62 70

Tel2: +98 21 88 94 62 71 

Mobile1: +98 912 204 06 17

Mobile2: +98 937 110 77 61

Email: pnu_georgia@yahoo.com

www.georgia.pnu.ac.ir

www.pnu.ac.ir